Skip to content

szpital dziecięcy kraków wielicka

12 miesięcy ago

473 words

Zespół limfoproliferacyjny limfocytów B jest rzadkim powikłaniem przeszczepu szpiku lub narządu. Stwierdzono, że wirus Epsteina-Barra (EBV) indukuje taką niekontrolowaną proliferację limfocytów B u pacjentów z niedoborem odporności. [2 3 4 Przedstawienie kliniczne różni się od mononukleozy zakaźnej o ograniczonym stopniu samoograniczenia, do rozprzestrzeniania się poliklonalnej lub oligoklonalnej proliferacji limfatycznej do chłoniaka.1, 5 Głównym czynnikiem predysponującym jest 5 immunosupresja gospodarza [6]. 7 Zespół limfoproliferacyjny komórek B odnotowano u 0,23 do 0,45 procent pacjentów z identycznym względem HLA szpiku kostnym.8, 9 Pacjentami z grupy ryzyka były osoby z ciężkim przeszczepem przeciwko choroba gospodarza leczona przeciwciałami anty-CD3.8, 9 Odbiorcy transplantacji dopasowanych do HLA od niespokrewnionych dawców lub niedopasowanych przeszczepów HLA są podatni na rozwój zespołu limfoproliferacyjnego komórek B z powodu występowania głębokiego i długotrwałego niedoboru odporności. Zespół ten rozwinęła się u z 10 i 2 z 55 biorców dopasowanych przeszczepów od niespokrewnionych dawców oraz u 6 z 25 i 7 z 80 biorców niezawierających HLA transplantów zubożonych w limfocyty T, zgodnie z różnymi doniesieniami. 8 9 10 11 , 6 z 420 biorców przeszczepów niezawierających HLA niezubożonych limfocytów T zostało opisanych za pomocą tego powikłania. Po przeszczepieniu narządu większość przypadków zespołu limfoproliferacyjnego limfocytów B występuje u pacjentów z wielokrotnym odrzuceniem wymagającym leczenia immunosupresyjnego wysokimi dawkami steroidów, globulin antymitocytowych lub przeciwciał monoklonalnych.1 Częstość występowania zespołu po przeszczepie narządu ocenia się na od 0,6 do 0,3. 5 procent.1, 2 Według jednego z raportów, na przykład, zespół rozwinął się u 20 z 1467 biorców przeszczepów wątroby12.
Rokowanie w zespole limfoproliferacyjnym limfocytów B jest wyjątkowo słabe u osób otrzymujących przeszczepy szpiku kostnego: zanotowano 29 zgonów wśród 32 zgłoszonych przypadków.8 9 10 11 Po przeszczepieniu narządu około 40 procent pacjentów z zespołem przeżywa, 1, 12 albo z powodu spontanicznego ustąpienia po przerwaniu leczenia immunosupresyjnego lub prawdopodobnie z powodu skuteczności acyklowiru, 13, 14 gancyklowiru, 15 lub chemioradioterapii u bardzo małej liczby pacjentów z chłoniakiem.16 Interferon alfa wraz z gamma globuliną przyniósł obiecujące wyniki u pięciu pacjentów .16 We wstępnym raporcie17 opisywaliśmy remisję po leczeniu kombinacją przeciwciał przeciwko komórkom B u dwóch pacjentów, u których po transplantacji szpiku kostnego wystąpił oligoclonalny zespół limfoproliferacyjny limfocytów B. Obecnie przedstawiamy wyniki otwartego, wieloośrodkowego, prospektywnego badania dotyczącego zastosowania tych samych przeciwciał (swoistych dla CD21 i CD24) u 26 pacjentów, u których zespół ten rozwinął się po przeszczepieniu szpiku kostnego lub narządu.
Metody
Badania immunologiczne
Przeciwciała swoiste wobec limfocytów B stosowane do charakteryzowania komórek B we krwi i próbek pobranych z biopsji szpiku i narządu, gdy były dostępne, zawierały przeciwciała przeciwko izotypowi ciężkiego łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego anty-immunoglobuliny, 17 ALB9 (CD24), BL13 (CD21), oraz IOB8 (Immunotech, CD23). Analizy przeprowadzono metodą pośredniej immunofluorescencji, cytofluorometrii lub mikroskopii świetlnej
[przypisy: laser biostymulacyjny, nieleczona nadczynność tarczycy, kłucie w prawym dolnym boku ]

0 thoughts on “szpital dziecięcy kraków wielicka”