Skip to content

Krążące komórki progenitorowe śródbłonka i wyniki sercowo-naczyniowe cd

1 rok ago

467 words

Dodatkowe próbki krwi uzyskano dla rutynowych analiz. Cytometrii przepływowej
Do analizy sortowania komórek aktywowanej fluorescencyjnie komórki jednojądrzaste zawieszono ponownie w 100 .l buforu do sortowania komórek aktywowanego fluorescencyjnie zawierającego sól fizjologiczną buforowaną fosforanem, 0,1% albuminy bydlęcej i aprotyninę (20 .l na mililitr). Barwienie komórek immunofluorescencyjnych przeprowadzono stosując fluorescencyjne skoniugowane przeciwciało CD34-izotiocyjanian fluoresceiny (FITC) (10 .l, Becton Dickinson), KDR (receptor domeny wstawki kinazy) i CD133-fikoerytrynę (PE) (10 .l; Miltenyi). W celu identyfikacji komórek KDR + przeprowadzono immunolabeling pośredni przy użyciu biotynylowanego jednojądrowego koziego przeciwciała przeciwko zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego KDR (R & D Systems). Przeciwciało IgG2a-FITC-PE (Becton Dickinson) służyło jako kontrola negatywna. Do barwienia KDR wymagane było rozległe blokowanie przy użyciu ludzkiej immunoglobuliny (poliglobuliny, 10%, Bayer) i surowicy koziej (Sigma-Aldrich). Fluorescencję komórek mierzono natychmiast po barwieniu, a dane analizowano przy użyciu oprogramowania CellQuest (FACSCalibur, Becton Dickinson). Jednostkami wszystkich mierzonych składników są bezwzględne liczby komórek uzyskane po pomiarze 10 000 zdarzeń w bramce limfocytarnej. Aby ocenić powtarzalność pomiarów, otrzymano dwie oddzielne próbki krwi, w dniach 0 i 7, od 10 osobników. Korelacja między komórkami między dwiema sondami wynosiła 0,94. Sondy zostały zmierzone o tej samej porze dnia, z identycznymi ustawieniami przyrządu, przez dwóch badaczy. Dla każdego pacjenta uzyskano odpowiednią kontrolę ujemną z przeciwciałem IgG2a-FITC-PE.
Jednostki komórek śródbłonka tworzące kolonie
W podstawowym podłożu śródbłonka (CellSystems) z dodatkami komórki jednojądrzaste x 107 zaszczepiono na płytkach powleczonych ludzką fibronektyną (Sigma-Aldrich). Po 48 godzinach, x 106 komórek nieprzylegających przeniesiono do nowych studzienek powleczonych fibronektyną w celu uniknięcia kontaminacji z dojrzałymi komórkami śródbłonka i komórkami nieprzewidującymi.22 Po siedmiu dniach in vitro, jednostki tworzące kolonie śródbłonka w co najmniej trzech studzienkach zliczono za pomocą dwóch niezależnych komórek. śledczy. Jednostki tworzące kolonie komórek śródbłonka wyrażono jako bezwzględną liczbę kolonii na studzienkę.
Analiza statystyczna
Związek między wyjściowymi poziomami progenitorowych komórek śródbłonka i następującymi wcześniej określonymi punktami końcowymi oceniano po 12 miesiącach: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, wystąpienie pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (ostry zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych, rewaskularyzacja lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych), konieczności rewaskularyzacji, hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Poziomy śródbłonkowych komórek progenitorowych analizowano jako zmienne kategoryczne po transformacji logarytmicznej (w skali bazowej 10) w celu znormalizowania rozkładu. W analizach kategorycznych wykorzystaliśmy z góry określone progi odpowiadające liczbie komórek progenitorowych komórek śródbłonka (niskie, średnie i wysokie) w momencie rejestracji. Zmienne ciągłe badano dla rozkładu normalnego za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa
[podobne: głęboka dysleksja, przychodnia eskulap, kiedy nie można oddać krwi ]
[przypisy: olx szczucin, licznik spalania kalorii, choroba raynauda leczenie ]

0 thoughts on “Krążące komórki progenitorowe śródbłonka i wyniki sercowo-naczyniowe cd”

  1. Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy